10. září 2019
Deník
3
www.denik.cz
REGION | Zpravodajství
Zprávy z regionu
Šnečí kaviár a jatýrka dodává
Vězni uklízejí ulice
Plzeň - Trestanci z Borské věznice od září uklízejí
do michelinských restaurací
ulice a veřejná prostranství Městského obvodu 2.
Pracovní týmy se skládají z desetičlenných sku-
Šnečí farmu ve Strážově
pin. Dozor zajišťuje Vězeňská služba a obvod se
vybudoval Jiří Studnička
stará o potřebné pracovní pomůcky. „Při spolu-
před několika lety. Dnes
práci s vězeňskou službou poskytujeme osobám
dodává speciální šnečí
ve výkonu trestu pracovní zapojení a tím docílí-
kaviár a šnečí jatýrka do
me i efektivního využití finančních prostředků
luxusních zahraničních
obvodu,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 - Slovany
restaurací oceněných mi-
Lumír Aschenbrenner. (bh)
chelinskou hvězdou.
LENKA PROKŠOVÁ
Nepomuk má hotový
a výrobě a ná-
dopravní přestupní uzel
sledném pro-
deji šnečího
kaviáru a jatý-
rek pracuje Jiří
N
Studnička spolu s manželkou
Jiřinou. Chovem afrického
šneka jedlého kaviárového -
Helix Aspersa Maxima - se
manželé zabývají od roku
2014. Jak Studnička sám říká,
všechno začalo tím, když mu
lékaři při odběru krve zjistili
zvýšenou hladinu choleste-
rolu. Dnes ji má podle svých
slov v normě jen díky kaviá-
ru.
Nepomuk - Město Nepomuk se dočkalo přestup-
Jak jste se dostal k výrobě
ního dopravního uzlu. Jeho zhotovení přinese
šnečího kaviáru?
mimo jiné komfortnější přístup cestujících k vla-
Začalo to před devíti lety,
kům, 18 parkovacích míst pro kola v zastřešeném
kdy jsem si rozšiřoval řidič-
boxu a možnost občerstvení v městském pohos-
ský průkaz na motorku. Při
ŠNEČÍ JATÝRKA získala v tomto roce ocenění Regionální potravina Plzeňského kraje. Na snímku ma-
tinství, dříve známém pod názvem hotel Dvorec,
odběru krve mi doktoři zjis-
jitel firmy Jiří Studnička na Festivalu regionálních potravin v Plzeňském Prazdroji. Foto: Plzeňský kraj
které se nachází v přímém sousedství přestupní-
tili zvýšený cholesterol. Díky
ho uzlu. Celý projekt byl financován částkou 12,8
kaviáru jsem dnes bez prášků
šneky chováte a čím jsou
pro získání vajíček zabíjet.
Je to hodně nárazové. Na
milionu korun z operačního programu IROP, dále
a mám optimální hodnotu
krmeni?
Festivalu regionálních po-
přispěl Krajský úřad Plzeňského kraje dotací ve
cholesterolu v krvi. Tím se
Šneky si chováme sami na
Kde máte výrobnu?
travin v Plzeňském Prazdroji
výši 5,2 milionu, zbylá částka 7,5 milionu korun
vlastně rozjela myšlenka na
šnečí farmě ve Strážově, kde
Ve vodní elektrárně na
jsme půlku produkce vezli
byla financována z rozpočtu města Nepomuk.
výrobu šnečího kaviáru. Za-
je i sídlo firmy. Máme interi-
Bystřici. Tam máme velkou
zpátky domů a na Dožínkách
Nový dopravní uzel Dvorec-Nepomuk bude slav-
čali jsme se 150 šneky, které
érový i venkovní chov. Šneci
výrobní halu, která byla dříve
Plzeňského kraje v Milínově
nostně otevřen 12. září.(pro) Foto: Mikroregion Nepomucko.
jsme chovali pouze na kaviár,
jsou u nás krmeni speciálně
nevyužitá. Hlavním zdrojem
bylo téměř vyprodáno. Češi
a postupem času jsme výro-
vyvinutým certifikovaným
příjmů je pro nás totiž výro-
mají podle mého názoru za-
bu rozšířili i o speciality ze
krmivem. To pochází pře-
ba elektrické energie. Výroba
tím trochu předsudky. Na-
šnečího masa.
vážně z firmy z Rokycan
šnečího kaviáru a jatýrek je
opak v Rakousku, Německu
a částečně i z Francie, ale to
jen koníčkem, ale samozřej-
a Švýcarsku, kam do luxus-
Doporučil byste potenciál-
české je podle mého názoru
mě ji máme schválenou -
ních restaurací oceněných
ním zákazníkům šnečí ka-
lepší. Samotný šnečí kaviár je
proces registrace a schválení
michelinskou hvězdou do-
viár jako jakýsi „lék“ na
snášen do připravených ná-
naší potravinářské výrobny
dáváme šnečí kaviár a šnečí
snížení cholesterolu?
dob ve šnekáriu - snášení
Krajskou státní veterinární
jatýrka, frčí odbyt dobře.
Ročně spotřebujeme bezmála 20 tisíc tun ká-
Lidem, kteří mají nějaký
vajíček je přirozeným proce-
správou pro Plzeňský kraj se
vy, což svědčí o tom, že tento nápoj je v naší
problém třeba po mrtvici
sem zdravých je-
uskutečnil v lednu
Jak se o vás v zahraničí do-
zemi více než oblíbený. Také si bez ní nedo-
nebo infarktu, bych šnečí
dinců. A
2017.
zvěděli? Musel jste projít
kážete představit své ráno? V tom případě si
kaviár na vyzkoušení určitě
šneka
konkurzem?
nenechte ujít téma v týdeníku, který vychází ve
doporučil. Mezi zákazníky
není
Letos jste za
Francouzská firma, která
středu 11. září. Dočtete se například to, jak si
máme i pacienty po che-
nutné
šnečí jatýrka zís-
před pár lety dělala reklamní
kávu správně připravit, jak působí na lidské
moterapii, kteří díky to-
kal ocenění Regio-
kampaň, oslovovala německy
tělo i příběh z pražírny z našeho regionu.
muto produktu nemusí
nální potravina Pl-
mluvící výrobce. Protože se
zbytečně brát některé
zeňského kraje.
německy domluvím, odstar-
medikamenty.
Jsou Češi na tato
tovali jsme spolupráci a dnes
jídla připraveni?
mohu tyto opravdové deli-
INZERCE
V jakém prostředí
Jdou produkty na odbyt?
katesy vyvážet i za hranice.